LUPAEHDOT OPETUSKÄYTÖLLE, KOULU

1. Luvan kohde
Tuotos ry antaa Koululle luvan esittää ja välittää omissa tiloissaan kotimaisia elokuvia opetuskäytössä sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa jäljempänä tarkennetuin ehdoin.

2. Käytettävä aineisto
Lupa kattaa Tuotoksen nettisivuillaan (www.tuotos.fi) ylläpitämässä luettelossa mainitut suomalaiset elokuvatuotannot. Esityslupa muihin käyttöihin ja luetteloon kuulumattomiin av-tallenteisiin hankitaan erikseen oikeudenomistajilta.

3. Aineiston hankinta
Koulu voi käyttää yleisölle laillisesti myytäviä, vuokrattavia, lainattavia tai internet-palveluista hankittuja elokuvatallenteita. Opetushenkilöstöön kuuluva voi myös tallentaa elokuvan televisiosta, jolloin tallennetta saa säilyttää enintään kaksi vuotta lähetysajankohdasta lukien.

4. Korvaus
Koulu maksaa Tuotokselle vuosikorvauksen, joka määräytyy seuraavasti: peruskoulu ja lukio: 2 € / lukuvuodeksi rekisteröitynyt oppilas / kalenterivuosi. Kokonaissummaan lisätään arvonlisäveroa 24 %. Koulu toimittaa Tuotokselle sähköpostitse tiedon tammikuun 20. päivän oppilasmäärästä vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Ensimmäisen vuoden oppilasmäärä toimitetaan lupahakemuksen yhteydessä. Ensimmäisen vuoden osalta korvaus maksetaan hakemuspäivästä lukien vuoden loppuun suhteutettuna lukuvuonna jäljellä olevien kuukausien määrään. Tuotoksella on oikeus tarkistaa seuraavan vuoden hintaa ilmoittamalla asiasta kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Jos koulu ei hyväksy korotusta, se voi irtisanoa luvan kohdan 7. mukaisesti.

5. Käytön raportointi
Koulu toimittaa kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Tuotokselle kirjalliset oppilaitoskohtaiset tiedot käytetyistä elokuvatallenteista (nimi) sekä esityskerroista. Käyttöilmoitukset voi tehdä Tuotoksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

6. Muut lupa-asiat
Koulu vastaa itse elokuvien opetuskäytössä tämän luvan lisäksi tarvittavasta Teosto-luvasta samoin kuin muista sopimuksen ulkopuolisista luvista.

7. Voimaantulo ja päättyminen
Lupa astuu voimaan, kun Tuotos ilmoittaa hyväksyneensä hakemuksen. Se on voimassa toistaiseksi. Tuotos tai luvansaaja voi irtisanoa luvan kirjallisella irtisanomisilmoituksella viimeistään kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä, jolloin se päättyy irtisanomisvuoden lopussa 31. joulukuuta. Lupa voidaan purkaa välittömästi, jos sen ehtoja on rikottu, eikä rikkoja ole korjannut tilannetta kuukauden kuluessa kärsineen osapuolen reklamaatiosta. Jos lupa purkautuu luvansaajasta johtuvasta syystä, Tuotoksella on oikeus pitää/saada koko sovittu vuosikorvaus.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.