LUPAEHDOT OPETUSKÄYTTÖ, KUNTA

1. Luvan kohde
Tuotos ry antaa Kunnalle luvan esittää ja välittää oppilaitostensa tiloissa kotimaisia elokuvia opetuskäytössä sekä oppilaitoksen omille oppilaille tarkoitetussa aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa jäljempänä tarkennetuin ehdoin. Lisäksi elokuvia voidaan esittää perusopetuslaissa säädetyssä, kunnan järjestämässä esiopetuksessa. Esiopetukseen osallistuvien lasten määrää ei huomioida korvausperusteessa eikä se vaikuta vuosikorvauksen määrään.

Mikäli kunta haluaa rajata tämän sopimuksen vain osaan alueensa oppilaitoksista, se laatii ja toimittaa Tuotokselle luettelon mukaantulevista oppilaitoksista. Kunta ilmoittaa kirjallisesti Tuotokselle oppilaitosluetteloon tehtävistä lisäyksistä tai poistoista viimeistään sen kuukauden aikana, jona muutos tehdään. Oppilasmäärän kasvu oikeuttaa Tuotoksen tarkistamaan korvausta kesken laskutuskauden, jolloin lisäkorvaus maksetaan samassa suhteessa. Oppilasmäärän vähentyminen otetaan huomioon vuosilaskutuksen yhteydessä.

2. Käytettävä aineisto
Lupa kattaa Tuotoksen nettisivuillaan (www.tuotos.fi) ylläpitämässä luettelossa mainitut suomalaiset elokuvatuotannot. Esityslupa muihin käyttöihin ja luetteloon kuulumattomiin av-tallenteisiin hankitaan erikseen oikeudenomistajilta.

3. Aineiston hankinta
Kunta voi käyttää yleisölle laillisesti myytäviä, vuokrattavia, lainattavia tai internet-palveluista hankittuja elokuvatallenteita. Opetushenkilöstöön kuuluva voi myös tallentaa elokuvan televisiosta, jolloin tallennetta saa säilyttää enintään kaksi vuotta lähetysajankohdasta lukien.

4. Korvaus
Kunta maksaa Tuotokselle vuosikorvauksen, joka määräytyy seuraavasti: 2€ / lukuvuodeksi rekisteröitynyt oppilas / kalenterivuosi. Kokonaissummaan lisätään arvonlisäveroa 24 %. Kunta toimittaa Tuotokselle sähköpostitse tiedon tammikuun 20. päivän oppilasmäärästä vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Ensimmäisen vuoden oppilasmäärä toimitetaan lupahakemuksen yhteydessä. Ensimmäisen vuoden osalta korvaus maksetaan hakemuspäivästä lukien vuoden loppuun suhteutettuna lukuvuonna jäljellä olevien kuukausien määrään. Tuotoksella on oikeus tarkistaa seuraavan vuoden hintaa ilmoittamalla asiasta kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Jos kunta ei hyväksy korotusta, se voi irtisanoa luvan kohdan 7. mukaisesti.

5. Käytön raportointi
Kunta toimittaa kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Tuotokselle kirjalliset oppilaitoskohtaiset tiedot käytetyistä elokuvatallenteista (nimi) sekä esityskerroista. Käyttöilmoitukset voi tehdä Tuotoksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

6. Muut lupa-asiat
Kunta vastaa itse elokuvien opetuskäytössä tämän luvan lisäksi tarvittavasta Teosto-luvasta samoin kuin muista sopimuksen ulkopuolisista luvista.

7.Voimaantulo ja päättyminen
Lupa astuu voimaan, kun Tuotos ilmoittaa hyväksyneensä hakemuksen. Se on voimassa toistaiseksi. Tuotos tai luvansaaja voi irtisanoa luvan kirjallisella irtisanomisilmoituksella viimeistään kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä, jolloin se päättyy irtisanomisvuoden lopussa 31. joulukuuta. Lupa voidaan purkaa välittömästi, jos sen ehtoja on rikottu, eikä rikkoja ole korjannut tilannetta kuukauden kuluessa kärsineen osapuolen reklamaatiosta. Jos lupa purkautuu luvansaajasta johtuvasta syystä, Tuotoksella on oikeus pitää/saada koko sovittu vuosikorvaus.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.