LUPAEHDOT OPETUSKÄYTÖLLE, MUU OPPILAITOS

1. Luvan kohde
Tuotos ry antaa Oppilaitokselle luvan esittää ja välittää oppilaitoksensa tiloissa kotimaisia elokuvia opetuskäytössä jäljempänä tarkennetuin ehdoin. Mikäli Oppilaitos haluaa rajata tämän sopimuksen vain tiettyihin koulutusohjelmiinsa, se laatii ja toimittaa Tuotokselle luettelon mukaan tulevista koulutusohjelmista. Oppilaitos ilmoittaa kirjallisesti Tuotokselle koulutusohjelmaluetteloon tehtävistä lisäyksistä tai poistoista viimeistään sen kuukauden aikana, jona muutos tehdään. Opiskelijamäärän kasvu oikeuttaa Tuotoksen tarkistamaan korvausta kesken laskutuskauden, jolloin lisäkorvaus maksetaan samassa suhteessa. Opiskelijamäärän vähentyminen otetaan huomioon vuosilaskutuksen yhteydessä.

2. Käytettävä aineisto
Lupa kattaa Tuotoksen nettisivuillaan (www.tuotos.fi) ylläpitämässä luettelossa mainitut suomalaiset elokuvatuotannot. Esityslupa muihin käyttöihin ja luetteloon kuulumattomiin av-tallenteisiin hankitaan erikseen oikeudenomistajilta.

3. Aineiston hankinta
Oppilaitos voi käyttää yleisölle laillisesti myytäviä, vuokrattavia, lainattavia tai internet-palveluista hankittuja elokuvatallenteita. Opetushenkilöstöön kuuluva voi myös tallentaa elokuvan televisiosta, jolloin tallennetta saa säilyttää enintään kaksi vuotta lähetysajankohdasta lukien.

4. Korvaus
Oppilaitos maksaa Tuotokselle vuosikorvauksen, joka määräytyy seuraavasti: 2 € / lukuvuodeksi rekisteröitynyt oppilas / kalenterivuosi. Kokonaissummaan lisätään arvonlisäveroa 24 %. Oppilaitos toimittaa Tuotokselle sähköpostitse tiedon tammikuun 20. päivän opiskelijamäärästä vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Ensimmäisen vuoden opiskelijamäärä toimitetaan lupahakemuksen yhteydessä. Ensimmäisen vuoden osalta korvaus maksetaan hakemuspäivästä lukien vuoden loppuun suhteutettuna lukuvuonna jäljellä olevien kuukausien määrään. Tuotoksella on oikeus tarkistaa seuraavan vuoden hinta ilmoittamalla asiasta kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Jos Oppilaitos ei hyväksy korotusta, se voi irtisanoa luvan kohdan 7. mukaisesti.

5. Käytön raportointi
Oppilaitos toimittaa kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Tuotokselle kirjalliset oppilaitoskohtaiset tiedot käytetyistä elokuvatallenteista (nimi) sekä esityskerroista. Käyttöilmoitukset voi tehdä Tuotoksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

6. Muut lupa-asiat
Oppilaitos vastaa itse elokuvien opetuskäytössä tämän luvan lisäksi tarvittavasta Teosto-luvasta samoin kuin muista sopimuksen ulkopuolisista luvista.

7. Voimaantulo ja päättyminen
Lupa astuu voimaan, kun Tuotos ilmoittaa hyväksyneensä hakemuksen. Se on voimassa toistaiseksi. Tuotos tai luvansaaja voi irtisanoa luvan kirjallisella irtisanomisilmoituksella viimeistään kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä, jolloin se päättyy irtisanomisvuoden lopussa 31. joulukuuta. Lupa voidaan purkaa välittömästi, jos sen ehtoja on rikottu, eikä rikkoja ole korjannut tilannetta kuukauden kuluessa kärsineen osapuolen reklamaatiosta. Jos lupa purkautuu luvansaajasta johtuvasta syystä, Tuotoksella on oikeus pitää/saada koko sovittu vuosikorvaus.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.